ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี (22ก.ค.63)