ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e/bidding) เลขที่ 39/2566 การจ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 232,000 กิโลกรัม