ประกาศจังหวัดสระบุรี ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 43/2566 การซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการ จำนวน 4 รายการ