ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป