ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562