ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพฯ