ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง จำนวน 20 เตียง (ครั้งที่ 3)