ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ Human papilloma virus (HPV DNA) จำนวน 16,000 การทดสอบ