ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง