ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งาน