ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ (Automated visual field) (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง