ประกาศประกวดราคาซื้อยา Liraglutide 6 mg/ml, 3 ml pen injection จำนวน 1,216 ด้าม