ประกาศประกวดราคาซื้อยา Octreotide 100 mcg/1 mL solution for injection, 1 mL จำนวน 8,500 แอมพูล    ประกาศประกวดราคา