ประกาศประกวดราคาซื้อยา Water irrigation solution, ๑ L จำนวน ๔๑,๒๕๐ ขวด