ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Cassette บรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ จำนวน 360 อัน