ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน 256,700 แถบ