ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 56 รายการ