ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการชุดให้น้ำเกลือชนิด 20 drop จำนวน 150,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)