ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็ก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)