ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง