ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ซื้อเครื่องส่องตรวจปอดและหลอดลม จำนวน 1 เครื่อง