ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 100 ชุด และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 100 เครื่อง