ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่อง แบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ  ไม่สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Rate Responsive Dual Chamber Pacemaker With Non MRI Compatible) พร้อมสาย จำนวน ๓๒ ชุด