ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕๕ เครื่อง