ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง