ประกาศยกเลิกการจัดซื้อยา Aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection, 0.278 mL จำนวน 15 ไวอัล