ประกาศยกเลิกการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการอุปกรณ์พองบอลลูน จำนวน 800 ชิ้น