ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคางานจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสำเร็จพร้อมใช้งาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)