ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะและขนส่ง รายการรถตู้โดยสารจำนวน 1 คัน