ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางธนาคารเลือด พร้อมแผ่นทดสอบ จำนวน 3 รายการ