ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการเช่าเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ PT และ APTT