ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยา จำนวน 2 รายการ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV viral load และชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HBV viral load