ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมชุดน้ำยา จำนวน ๑๖ รายการ