ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือดแบบอัตโนมัติ พร้อมชุดน้ำยา (HbA๑c) จำนวน ๓๑,๘๒๐ รายงานผล