ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ CD๔ พร้อมชุดน้ำยา จำนวน ๓,๓๐๐ รายงานผล