ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Liraglutide 18 mg/3 mL, 3 mL solution for injection จำนวน 630 prefilled pen