ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ