ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Empagliflozin 10 mg film-coated tablet จำนวน 72,000 เม็ด