ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Imatinib 100 mg film-coated tablet จำนวน 7,200 เม็ด