ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตาพร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา จำนวน 1 ชุด