ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง