ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา       Cisatracurium 10 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL จำนวน 10,500 แอมพูล