ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 100 เครื่อง