ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องวิเคราะหือัตโนมัติหาสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ จำนวน 45 รายการ