ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการด้ามจับสำหรับเครื่องสลายต้อกระจกเคลื่อนที่ในแนวซ้ายขวา จำนวน 5 ชุด