ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในรพ. เขตสุขภาพที่ 4