ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี (12ม.ค.64)