พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย ความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์ปลูกถ่ายไต ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงพยาบาลสระบุรี