ยกเลิกการประกาศประกวดราคางานเช่าระบบการจัดการและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS)