ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยวิธีการย่อยให้มีขนาดเล็กและทำให้ปราศจากเชื้อ (Intergrated Sterilizer and Shredder,ISS) จำนวน 1 เครื่อง